آموزش سلفژ – آرش براتی

بدون امتیاز 0 رای
1,950,000 تومان

سلفژ یک ابزار ارزشمند به عنوان یک موزیسین می باشد. سلفژ فضایی را برای ملودی فراهم میکند تا رابطه ای قابل شناسایی بین بسامد آواها درست کند.

0
1,950,000 تومان

آموزش سلفژ – وحید خرمی

بدون امتیاز 0 رای
1,950,000 تومان

سلفژ یک ابزار ارزشمند به عنوان یک موزیسین می باشد. سلفژ فضایی را برای ملودی فراهم میکند تا رابطه ای قابل شناسایی بین بسامد آواها درست کند.

0
1,950,000 تومان

آموزش سلفژ – حمید نوردین

بدون امتیاز 0 رای
1,950,000 تومان

سلفژ یک ابزار ارزشمند به عنوان یک موزیسین می باشد. سلفژ فضایی را برای ملودی فراهم میکند تا رابطه ای قابل شناسایی بین بسامد آواها درست کند.

0
1,950,000 تومان